فرصت طلایی خرید زمین در شمال قطعات 200 و 360 متری

 مازندران, نور
آسانسور
پارکینگ
انـباری
اسـتخـر
سـونا
جـکوزی
وضعیت سند قول نامه
توضیحات
فرصت طلایی خرید زمین
سرمایه گذاری عالی
نور_رستم رود
216 متر چسبیده به بافت
کوچه آسفالت_گذر 8 متری
دسترسی و لوکیشن عالی
سند شورایی ریشه دار